ارائه راهکارهای فناوری اطلاعات

مشاوران زاوش خدمات مربوط به تكنولوژي از جمله فراهم كردن تكنولوژي هاي مربوط به مديريت فرآيند كسب و كار از جمله BPMS ها را ارائه مي دهد

توانايي تصميم گيري و حل مسئله اگر مهمترين ويژگي اختصاصي اساسي در ميان مديران اجرايي كنوني و آينده نباشد، مطمئنا جزو مهمترين‌ انهاست. از طرفي: امروزه كسب و كار با سرعتي بسيار زياد در حال رشد است. اطلاعات بيشتري كه يك كسب و كار كسب می‌كند، تصميم گيري را دشوار تر مي‌سازد. ميزان اطلاعاتي که افراد بايد درك كنند تا بتوانند تصميمات خوبي را اتخاذ نمايند به شكل نمايي رشد مي كند.
  • تصميم گيري و حل مسئله در دنياي الكترونيك امروز شامل راهكارهايي در اندازه بزرگ، با رويكرد فرصت طلبي و تمركز استراتژيك مي باشد. رويه هاي Cookbook گذشته براي تصميم گيري هاي ساده ديگر كمك نمي كند. افراد بايد تكنيك هاي تحليل پيچيده اي را از قبيل مدل سازي و پيش بينی براي تصميم گيري هاي بهتر بكار ببرند.
  • تصميات بسيار پيچيده، كه نيازمند در نظر گرفتن اطلاعاتي بيش از آن است كه مغز انسان بتواند آن را تجزيه و تحليل كند، بايد در بازه هاي زماني كوتاه تري اتخاد شود.
  • افراد بايد از اطلاعات سازماني بعنوان سرمايه هاي سازمان مراقبت كنند.
موارد عنوان شده و همچنين تغييرات بازار و در نتيجه آن تغييرات سريع نيازهاي كسب و كار، سازمان‌ها را به رویکرد استفاده از راهكارهاي فناوري اطلاعات سوق می‌دهد. هدف از استقرار راهكارهاي مبتني بر فناوري اطلاعات ارائه اطلاعات درست، به موقع و به شكلي مناسب و قابل استفاده در اختيار افراد درگير در سازمان به‌ويژه مديران است. سيستم‌هاي اطلاعاتي كمك مي‌كند تا سازمان‌ها بتواند پويايي و انعطاف‌پذيري بالايي را داشته باشند وموثرتر و كاراتر در دنياي پر از تغيير امروز كار كنند. نتيجه اين امر كاهش هزينه‌هاي سازماني، افزايش رضايت مشتريان و در نهايت دستيابي به اهداف كسب و كار خواهد بود
مشاوران سیستم های پیشرفته زاوش، با تحليل نيازهاي خاص سازمان اقدام به طراحي، تعريف، مدل سازي، توسعه و پياده‌سازي سيستم‌هاي اطلاعاتي بر اساس روش‌هاي و تكنيك‌هاي به‌روز اين حوزه با بكارگيري ابزارهاي كارآمد مي‌نمايند.